Tag: nguồn ô nhiêm không khí

Nguồn ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí, chủ yếu là khói, bụi, hoặc các khí lạ được đưa vào không khí, làm giảm tầm nhìn xa, có sự tỏa mùi, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người và gây hại cho sinh vật khác …